Thursday, 21 July 2011

Make him over Hunt - Hairs


Hair: - MHOH6 - #30 - Dura

Hair: [Shag] - Black Jack (MHOH)

Hair: MHOH6 Me-I = Loki (V2)

Hair: *Dura*Summer Gift (active the tag)